Aktuality

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu akciové společnosti T RAIL a.s.,

Představenstvo akciové společnosti T RAIL a.s., IČ: 278 60 361, se sídlem Ostrava, Přívoz, Nádražní 532/157, PSČ: 702 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10073 (dále jen jako „Společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, a oznamuje všem akcionářům, že termín konání řádné valné hromady Společnosti je dne 15. 6. 2017 v 15:00 hodin v Hotelu Horal, v salonku hotelové restaurace, na adrese Velké Karlovice, Léskové 583 PSČ: 756 06.

Ve smyslu ustanovení § 407 odst. 1 písm. c) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, se svolává řádná valná hromada.

Program (pořad řádné valné hromady):

  1. Volba orgánů řádné valné hromady
  2. Projednání účetní závěrky za rok 2016 a návrh na rozdělení zisku
  3. Projednání a schválení plánu investic
  4. Usnesení
  5. Závěr

 

Návrhy usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 1: Volba orgánů řádné valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Jiřího Kohouta, zapisovatelem Mgr. Martina Ohlídala, ověřovateli zápisu Ing. Břetislavu Vyhlídalovou a Ing. Tomáše Ohlídala, a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) Mgr. Martina Ohlídala.

Zdůvodnění představenstva:

Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami Společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

 

Bod 2: Projednání účetní závěrky za rok 2016 a návrh na rozdělení zisku

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti svým rozhodnutím, schváleným akcionáři 100 % hlasů, schválila účetní závěrku Společnosti za období od 1. 4. 2016 do 30. 3. 2017 a návrh na rozdělení zisku. Účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku tvoří přílohu zápisu z valné hromady.

Zdůvodnění představenstva:

Požadavek na projednání a schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku Společnosti vyplývá z požadavků stanovených zákonem, stanovami Společnosti, a praktických potřeb provozu Společnosti. Konkrétní údaje a jejich důsledky nechť vyplynou z projednání na valné hromadě.

Bod 3: Projednání a schválení plánu investic

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti svým rozhodnutím, schváleným akcionáři 100 % hlasů, schválila plán investic Společnosti pro následující období. Plán investic tvoří přílohu zápisu z valné hromady.

Zdůvodnění představenstva:

Požadavek na projednání a schválení plánu investic Společnosti vyplývá z požadavků nepřímo stanovených zákonem a stanovami Společnosti, a především praktických potřeb provozu Společnosti a zavedených rozhodovacích mechanizmů. Konkrétní údaje a jejich důsledky nechť vyplynou z projednání na valné hromadě

 

Bod 4: Usnesení

Bod 5: Závěr

 

V Ostravě dne 12. 5. 2017

Z pověření představenstva Společnosti:             

……………………………………
Ing. Jiří Kohout,
předseda představenstva                                                                

 

S veškerými podklady pro jednání valné hromady Společnosti, zejména k jednotlivým záležitostem programu valné hromady, se mohou akcionáři Společnosti seznámit též v sídle Společnosti v kterýkoliv pracovní den od 8.00 do 15.00 hod., a to po předchozím sjednání termínu nahlédnutí.

Tato pozvánka byla ke dni 15. 6. 2017 v souladu s ustanovením § 406 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích zveřejněna rovněž na internetových stránkách Společnosti, na adrese www.t-rail.cz


 

Rozhodnutí o změně podoby akcií T RAIL a.s. na zaknihované

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně cenného papíru na zaknihovaný cenný papír; výzva akcionářům k odevzdání akcií
a sdělení čísla majetkového účtu.

Představenstvo Společnosti:
T RAIL a.s., IČ: 27860361, se sídlem Nádražní 532/157, Přívoz, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp.zn. B 10073 (dále jen „Společnost“), zveřejňuje tímto ve smyslu ustanovení
§ 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), následující oznámení, jakož i výzvu akcionářům Společnosti k odevzdání akcií a sdělení čísla účtu v centrální evidenci cenných papírů.

Valná hromada Společnosti rozhodla dne 12. 9. 2016 o změně stanov Společnosti, spočívající mimo jiné
v přeměně podoby akcií Společnosti z listinných akcií na akcie zaknihované
, o čemž byl pořízen notářský zápis sepsaný JUDr. Irenou Bischofovou, notářkou v Olomouci, pod NZ 76/2016, N 61/2016 (dále jen „Rozhodnutí“).
Na základě Rozhodnutí se všech 100 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,‐ Kč
vydaných Společností mění na zaknihované akcie na jméno.

Představenstvo Společnosti tímto vyzývá akcionáře Společnosti, aby odevzdali všechny dosavadní listinné akcie Společnosti, a to nejpozději ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne tohoto zveřejnění Rozhodnutí v Obchodním věstníku, a to v sídle Společnosti - na adrese Nádražní 532/157, Přívoz, 702 00 Ostrava, v pracovní dny od 9:00
do 15:00 hodin.
Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie Společnosti nepředloží, vyzve Společnost akcionáře
k předložení akcií v dodatečné lhůtě s upozorněním, že po uplynutí této lhůty budou neodevzdané akcie prohlášeny
za neplatné.

Představenstvo Společnosti dále akcionáře Společnosti vyzývá, aby si v souvislosti
s přeměnou podoby akcií zřídili majetkový účet v centrální evidenci cenných papírů, a to prostřednictvím jednoho z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů.

Akcionář je při odevzdání dosavadních listinných akcií Společnosti povinen ve smyslu ustanovení § 530 odst. 1 OZ sdělit Společnosti číslo jeho majetkového účtu v centrální evidenci cenných papírů, na který mají být zaevidovány jeho zaknihované akcie Společnosti.

V dalším se přeměna akcií na zaknihované řídí ustanoveními § 529 a násl. OZ.

V Ostravě, dne 13. 9. 2016,
Představenstvo Společnosti

 


 

Řádná valná hromada dne 8. 9. 2016 v 15:00 hod. v Hotelu Horal. Pozvánka ke stažení zde.


 

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu akciové společnosti T RAIL a.s.,

Představenstvo akciové společnosti T RAIL a.s., IČ: 278 60 361, se sídlem Ostrava, Přívoz, Nádražní 532/157, PSČ: 702 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10073 (dále jen jako „Společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, a oznamuje všem akcionářům, že termín konání řádné valné hromady Společnosti je dne 8. 9. 2016 v 15:00 hodin v Hotelu Horal, v salonku hotelové restaurace, na adrese Velké Karlovice, Léskové 583 PSČ: 756 06.

Ve smyslu ustanovení § 407 odst. 1 písm. c) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, se svolává řádná valná hromada.

Program (pořad řádné valné hromady):

  1. Volba orgánů řádné valné hromady
  2. Projednání účetní závěrky za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku
  3. Projednání a schválení plánu investic
  4. Usnesení
  5. Závěr

 

Návrhy usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 1: Volba orgánů řádné valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Jiřího Kohouta, zapisovatelem Mgr. Martina Ohlídala, ověřovateli zápisu Ing. Břetislavu Vyhlídalovou a Ing. Tomáše Ohlídala, a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) Mgr. Martina Ohlídala.

Zdůvodnění představenstva:

Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami Společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

 

Bod 2: Projednání účetní závěrky za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti svým rozhodnutím, schváleným akcionáři 100 % hlasů, schválila účetní závěrku Společnosti za období od 1. 4. 2015 do 30. 3. 2016 a návrh na rozdělení zisku. Účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku tvoří přílohu zápisu z valné hromady.

Zdůvodnění představenstva:

Požadavek na projednání a schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku Společnosti vyplývá z požadavků stanovených zákonem, stanovami Společnosti, a praktických potřeb provozu Společnosti. Konkrétní údaje a jejich důsledky nechť vyplynou z projednání na valné hromadě.

Bod 3: Projednání a schválení plánu investic

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti svým rozhodnutím, schváleným akcionáři 100 % hlasů, schválila plán investic Společnosti pro následující období. Plán investic tvoří přílohu zápisu z valné hromady.

Zdůvodnění představenstva:

Požadavek na projednání a schválení plánu investic Společnosti vyplývá z požadavků nepřímo stanovených zákonem a stanovami Společnosti, a především praktických potřeb provozu Společnosti a zavedených rozhodovacích mechanizmů. Konkrétní údaje a jejich důsledky nechť vyplynou z projednání na valné hromadě

 

Bod 4: Usnesení

Bod 5: Závěr

 

V Ostravě dne 28. 7. 2016

Z pověření představenstva Společnosti:             

……………………………………
Ing. Jiří Kohout,
předseda představenstva                                                                

 

S veškerými podklady pro jednání valné hromady Společnosti, zejména k jednotlivým záležitostem programu valné hromady, se mohou akcionáři Společnosti seznámit též v sídle Společnosti v kterýkoliv pracovní den od 8.00 do 15.00 hod., a to po předchozím sjednání termínu nahlédnutí.

Tato pozvánka byla ke dni 28. 7. 2016 v souladu s ustanovením § 406 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích zveřejněna rovněž na internetových stránkách Společnosti, na adrese www.t-rail.cz