O společnosti

T RAIL, a.s. je společnost, jejíž činnost je zaměřena hlavně na realizaci dopravních, inženýrských a pozemních staveb a to jejich stavebních i technologi-
ckých částí.

Počátky činnosti společnosti se datují na podzim roku 2008 se zaměřením hlavně na provádění údržby a oprav na úseku traťového hospodářství a mostních staveb železniční infrastruktury a současně samozřejmě i na spolupráci s významnými investory a zhotoviteli při realizaci subdodávek v uvedených oblastech.

Po změně původního sídla z Hranic na Moravě do Ostravy – Kunčic, ul. Bártova 361/3, společnost  získala  dostatečné zázemí jak  pro provozní činnost (plochy pro  montážní 
a demontážní práce, příjezd kolejové i kolové mechanizace, dílny, sklady,  garáže),  tak
i sociální a administrativní prostory.

Postupným prohlubováním spolupráce se společností ELEKTROMONTÁŽE KRIŠTOF, s.r.o., došlo v roce 2012 k odkoupení části obchodního podílu ve výši 65% a v roce 2013 k odkoupení zbylých 35% obchodního podílu od vlastníka pana Zdeňka Krištofa. Následně k 1. 2. 2014 došlo k fúzi obou společností a v současné době vystupujeme na trhu pouze pod názvem T RAIL, a.s.

Fúzí obou společností se rozšířilo naše portfolio poskytovaných služeb o provádění údržby a rekonstrukcí:

V oblasti železniční infrastruktury:

  • reléových a mechanických zabezpečovacích zařízení
  • přejezdových zabezpečovacích zařízení
  • elektrického ohřevu výměn
  • osvětlení kolejiště
  • vyhledávání a oprav poruch kabelů


V oblasti energetiky:

  • elektroinstalací a rozvodů do 1 000 V
  • místních a veřejných osvětlení
  • montáže hromosvodů

Kvalitu práce ve vztahu k investorům chápeme jako široké spektrum povinností a proto jsme ve společnosti zavedli a udržujeme systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009, systém environmentálního managementu  dle  ČSN  EN  ISO  14001:20045
a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008.

Všichni pracovníci společnosti T RAIL, a.s., jsou připraveni projednat s Vámi Vaše požadavky a představy i cíle a podat potřebné doplňující informace tak, abychom mohli navázat kvalitní úspěšnou spolupráci a tyto Vaše požadavky, představy a cíle společně naplnili.